Všeobecné obchodní podmínky

 1. I. Úvod
 2. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby ONLINE PRÁVNÍ PORADNA (dále pouze „VOP“) upravující vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany:

Legalio, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno IČO: 074 81 179 DIČ: CZ07481179

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 108374 (dále jen „Advokátní kancelář“),

zastoupené v této věci Mgr. Lucií Panáčkovou, jednatelkou společnosti (dále jen „Advokát“),

Klientovi.

(Advokátní kancelář a Klient společně dále též jako „Strany“)

 1. Tyto VOP se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané mezi Stranami za použití Elektronického formuláře. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátní kanceláří a Klientem se tyto VOP nevztahují.
 2. Pro účely těchto VOP platí, krom pojmů uvedených v odstavci 1, následující definice základních pojmů:

Klient“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití Elektronického formuláře.

Elektronický formulář“ – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává právní službu u Advokátní kanceláře, a který je uveřejněn na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře, konkrétně na webových stránkách www.legalio.cz (dále jen „webová stránka Advokátní kanceláře“).

Služba“ – způsob, jakým má být právní služba poskytnuta, přičemž jednotlivé Služby jsou rozděleny takto: „E-mailem“, „Telefonicky“ a „Osobně“. Jednotlivé Služby jsou uvedeny na webové stránce Online poradny Advokátní kanceláře: https://www.legalio.cz/.

OZ“ a „občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za poskytnutí právních služeb“ – částka, která je uvedena u jednotlivých Služeb (způsobů poskytnutí služby) na webové stránce Advokátní kanceláře.

Osoba pověřená poskytnutím právní služby“ – Advokát, jiný advokát pověřený Advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátem. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. Tyto se pak přiměřeně též považují za Osobu pověřenou poskytnutím právní služby,

 1. II. Obsah závazku mezi stranami
 1. Obsahem závazku vzniklého mezi stranami uzavřením smlouvy mezi Advokátní kanceláří a Klientem, za podmínek uvedených v článku I., je poskytnutí právních služeb ze strany Advokátní kanceláře Klientovi v souladu s těmito VOP a to za odměnu. 
 2. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Elektronického formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku …“ v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře.
 3. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že se seznámil se s celým obsahem těchto VOP a potvrzuje, že mu byly Advokátem, a to v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Elektronického formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

a) označení a sídlo Advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa), totožnost Advokáta zastupujícího Advokátní kancelář v této věci (článek I. odstavec 1.);

b) označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené Služby na webové stránce Advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;

c) cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní Klinetem zvolené Služby při vyplňování Elektronického formuláře;

d) způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;

e) údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;

f) údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Elektronického formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP.

 1. III. Způsob poskytování právní služby
 2. 1. Osoby pověřené poskytnutím právní služby dle Smlouvy o právní službě poskytnou právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. K tomu se Klient zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty. 
 3. 2. Rozsah poskytovaných právních služeb a další podmínky jejich poskytování, jsou pro jednotlivé způsoby poskytování jsou konkretizovány v článku IV. těchto VOP („Služby“).
  1. IV. Druhy Služeb
 4. 1. V rámci Služby 1 – „E-mailem“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím rozhraní webových stránek Advokátní kanceláře. Obsahem této Služby je právní informace v rozsahu jedné normostrany jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání dokumentů. Odpověď na otázku položenou klientem v rámci Elektronického formuláře, bude zobrazena v klientské sekci webových stránek (po přihlášení Klienta). Nahráním odpovědi na otázku do klientské sekce se právní služba považuje za poskytnutou. Odpověď může být v odůvodněných případech poskytnuta též emailem. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi je jedna normostrana (1 800 znaků), nedohodnou-li se Klient a Osoba pověřená poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak.
 5. 2. V rámci Služby 2 – „Telefonát“ je právní služba poskytována prostřednictvím telefonního hovoru. Obsahem služby v rámci této Služby je právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani přezkoumávání dokumentů. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 30 minut trvání telefonického hovoru, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu této Služby. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Telefonátu ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 6. 3. V rámci Služby 3 – „Osobní schůzka“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Osobou pověřenou poskytnutím právní služby. Obsahem služby v rámci Služby 3 je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani přezkoumávání dokumentů. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle Advokátní kanceláře a v termínu, který si Klient zvolí po dohodě s Oprávněnou osobou. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 60 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
  1. V. Způsob uzavření smlouvy
 1. Právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o právní službě (dále jen jako „Smlouva o právní službě“). Smlouva o právní službě bude uzavřena v Českém jazyce.
 2. Klient nejprve na webové stránce Advokátní kanceláře zvolí konkrétní Službu (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta). Následně vyplní všechna pole v sekci č. 3 „Popište Vaši věc“ a v sekci č. 4 „Osobní údaje“ . Klient se zavazuje do Elektronického formuláře uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání Elektronického formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku za … Kč “ (kde na místo „ … “ bude uvedena konkrétní peněžní částka v závislosti na zvolené Službě) v sekci „Přehled objednávky“ na webové stránce Advokátní kanceláře, stává se jeho objednávka právních služeb závaznou. Tímto Klient uzavírá vyplněný Elektronický formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři měnit.
 3. Klient bude následně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Služeb – způsobů poskytnutí služby (blíže článek V. odst. 2.) na webové stránce Advokátní kanceláře. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě (blíže článek V. odst. 5). Po provedení platby bude Klientovi doručen daňový doklad na emailovou adresu, kterou uvedl v Elektronickém formuláři.
 4. Po zaplacení dle Ceny za poskytnutí právních služeb v souladu s odstavcem 3. tohoto článku, bude dále na emailovou adresu uvedenou Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokátní kancelář objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržela. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní službě (blíže článek V. odst. 5. a odst. 6.). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klienta věci při komunikaci s Osobami pověřenými poskytnutím právní služby. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.
 5. K uzavření Smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a osoby zastupující Advokátní kancelář. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného Elektronického formuláře v souladu s článkem V. odst. 2. a zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle článku V. odst. 2 a odst. 3. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet Advokátní kanceláře.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní službě se na straně Advokátní kanceláře (respektive osoby zastupující Advokátní kancelář) považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (který uvedl v sekci č. 3 „Osobní údaje“ v rámci Elektronického formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní službě byla uzavřena.
 6. Odsouhlasí-li Advokátní kancelář Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Elektronického formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu odstavce 5. tohoto článku, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní službě. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného Elektronického formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní službě stává účinnou.
 7. Klientův závazek zaplatit odměnu za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní službě, se s účinností Smlouvy o právní službě považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb v souladu s odst. 3. a odst. 4. tohoto článku.
 8. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní službě, odmítnout. Odmítnutím poskytnutí právní služby se rozumí postup dle odst. 9 tohoto článku.
 9. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokátní kancelář Klientovi zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.
 10. Smlouva o právní službě, tvořená těmito VOP a údaji, které Klient uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Advokátní kanceláře. Klient bude mít přístup k obsahu Smlouvy o právní službě po zadání přihlašovacích údajů zvolených Klientem při vyplňování Elektronického formuláře na webové stránce Advokátní kanceláře, kde budou přístupné údaje, které Klient zadal do odeslaného Elektronického formuláře a dále tyto VOP.
 11. S ohledem na povahu služby, která má být poskytována na základě Smlouvy o právní službě, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Elektronického formuláře, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní službě (blíže odst. 5 a odst. 6 tohoto článku).
 12. Klient bere na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 OZ.
 13. Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní službě, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Elektronického formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokátní kancelář právo Smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.
 14. VI. Další ujednání
 15. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že se seznámil se s celým obsahem těchto VOP a potvrzuje, že mu byly Advokátem, a to v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Elektronického formuláře, srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 OZ, konkrétně:

◦ označení a sídlo Advokátní kanceláře včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa), totožnost Advokáta zastupujícího Advokátní kancelář v této věci (článek I. odstavec 1.);

◦ označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené Služby na webové stránce Advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;

◦ cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní Klinetem zvolené Služby při vyplňování Elektronického formuláře;

◦ způsob platby a způsob plnění ze strany Advokátní kanceláře, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;

◦ údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP;

◦ údaj o době trvání smlouvy uzavřené pomocí Elektronického formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v dále těchto VOP.

 1. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v čl. I. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Elektronický formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 2. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nejsou oprávněny, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
 3. Klient bere na vědomí, že právní služba mu bude poskytnuta Osobami pověřenými poskytnutím právní služby, a to jménem Advokátní kanceláře a na její účet. Pokud to vyplývá z procesních předpisů nebo ze zákona o advokacii, anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z Osob pověřených poskytnutím právní služby vlastním jménem na účet Advokátní kanceláře. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je Advokátní kancelář pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 300 mil. Kč. Klient dále bere také na vědomí, že Advokátní kancelář ve smyslu § 15e zákona o advokacii trvale spolupracuje s dalšími advokáty, kteří v rámci ní smluvně na její adrese působí, a kteří patří mezi Osoby pověřené poskytnutím právní služby. Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, Advokátní kancelář. Advokátní kancelář také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.
 4. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.
 5. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby v rámci Advokátní kanceláře, mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Osoby pověřené poskytnutím právní služby se v této souvislosti zavazuje vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.
 6. Osoby pověřené poskytnutím právní služby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii, může této povinnosti mlčenlivosti advokáta (který je Osobou pověřenou poskytnutím právní služby) zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou Advokát povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
 7. Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází Advokátní kancelář z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.
 8. VII. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
 1. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy o právní službě bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v článku IV., odst. 12.. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní službě vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii. 
 2. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní službě musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto VOP), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní službě, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
 4. Pokud Klient od Smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 
 5. VIII. Práva z vadného plnění
 1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@legalio.cz Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
 2. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátní kanceláře (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátní kancelář objektivně posoudit.
 3. Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.
 4. IX. Závěrečná ustanovení
 1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP
 2. Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách Advokátních kanceláře a nabývají účinnosti dne 16.1.2020.
 3. Je-li v těchto VOP uveden odkaz v podobě „římská číslice“ nebo „římská číslice/arabská číslice“, je tím odkazováno na bod těchto VOP, není-li výslovně uvedeno jinak.

Legalio, advokátní kancelář, s.r.o.

© 2019, Všechna práva vyhrazena